POZVÁNKY

O MNE

Ladislav Černý • maľba • socha • objekt

V metamorfózach dynamického vývoja slovenského umenia sa do popredia u viacerých autorov dostáva socha – objekt. Objekt, ako neskulptívna forma trojdimenzálneho charakteru nie je len prostriedkom vyjadrenia určitých estetických parametrov alebo asociatívnych hier. Vyzdvihuje aj stopu histórie, o ktorú ju obohatil človek – umelec. Tak sa stáva fetišom, mystifikáciou, „umelou fosíliou, ktorá je rovnako kľúčom k minulosti, ako i k prítomnosti“ – povedané slovami T. Cragga.

Umelecké dielo – maľba či socha, v ktorých Ladislav Černý tlmočí a vkladá svoje emotívne posolstvá, utkané z citácií premiešanými vlastnými kultúrnymi dimenziami sa snaží o jedno – o vznik autentického umeleckého diela. Diela odkazujú tiež na našu vlastnú, to znamená ľudskú minulosť a projektovanú budúcnosť. o tomto všetkom rozprávajú najnovšie artefakty autora, ktorý sa popri maľbe venuje i sochárskej tvorbe. Táto nadväzuje na maľbu v abstraktno–expresívnej línii a je výsostne výpovedná.

viac…


Námety každodenné, všedné, ľudské momentky a mikropríbehy sú výslednicou pozorovania hektiky bytia.V týchto dielach mu ide predovšetkým o autorizovanú, autentickú výpoveď. V technike prevedenia artefaktu do materiálu mu ide o redukciu sochárskeho tvaru, čo súvisí s jeho novým chápaním priestoru a času. Redukovaný tvar sochy sa premieta do znakovo–archetipálnej polohy predovšetkým v jeho figurálnych kompozíciách. Robustnosť prejavu je citlivo eliminovaná farebnosťou, ktorá však na druhej strane vyzdvihuje zámer a ten–ktorý námet a tak ako v maľbe, i v soche necháva vyznieť myšlienkovému zámeru i prednesu.
Sugestívnosť diela na vnímateľa pôsobí strhujúco a rozoznieva struny fantázie i obdivu k tvorbe autora. Bázou maliarskej práce Ladislava Černého je nekonečný ľudský príbeh, tajomstvo života – permanentné výtvarné variácie na tému človeka, jeho zrodu, žitia, zániku. u autora je figúra najčastejšie tým symbolickým znakom, akýmsi protagonistom večnej drámy medziľudských konfrontácií, ktorou rieši vzťahy, fabuluje ich príbehy v dramatickej schéme artefaktu.
Osobitý rukopis Laca Černého je presvedčivý stupňujúcim sa prechodom valérov emócií od sentimentu, cez intímne, erotické naladenie k dramatičnosti zobrazovaného motívu. Ladislav Černý si vytvoril vlastné emotívne skúmanie okolitého prostredia, momentov, s ktorými sa stretá náhodne. Prežitý vnem pretavuje vo vlastnom myslení, nanovo štrukturuje a zbavuje ich zbytočných významových a pojmových kategórií.
K súčasnému spôsobu maľby dospel vývojom – od abstrakcie sa prepracoval k expresívnej štruktúrovanej maľbe, v ktorej využíva silné výrazové prostriedky najnovšie i ready made. Robustná pastóznosť prejavu autora je podčiarknutá kontrastnou hutnou farebnosťou, ktorou doslova diváka ohromuje. Archetyp v jeho tvorbe je dôležitým atribútom jeho výtvarného podania a v kontexte diela pôsobí samozrejme, prirodzene a ľudsky.

Černého diela tak získavajú meditatívny rozmer – naznačujú a súčasne nútia k premýšľaniu. Umelecký profil výtvarníka strednej generácie Ladislava Černého (1965) sa začal postupne formovať najskôr na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, kde študoval odbor úžitkovej fotografie a propagačnú grafiku. Po ukončení stredoškolského štúdia absolvoval prvý ročník na VŠVU v Bratislave, odbor reštaurovanie. v štúdiu pokračoval na prestížnej Vysokej škole výtvarných umení v Drážďanoch pod vedením Prof. Dr. Ingo Sandner, kde popri štúdiu reštaurovania absolvoval i ostatné výtvarné smery, pod vedením profesorov Horst Jokusch, Friderun Bonzin a Günter Jacob.
Absolutórium na vysokej škole ukončil v r. 1991 titulom Magister umenia – akademický diplomovaný reštaurátor. Ladislav Černý na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil v r. 1999, odvtedy sa prezentoval viacerými individuálnymi výstavami, tiež sa zúčastňuje i kolektívnych projektov v rámci Umeleckej besedy Slovenska, Spolku výtvarníkov Slovenska a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov. Autor sa popri reštaurovaniu venuje maľbe takmer nepretržite, už od spomenutého ukončenia drážďanského absolutória.
Jeho tvorbu možno rozčleniť do dvoch výtvarných okruhov. Dominantnou je figurálna maľba, v ktorej sa postupne, od r. 1997, odpútava od abstraktného výtvarného prejavu a inklinuje k expresívnemu rukopisnému prednesu. Druhým okruhom je krajinomaľba a environment. Svoju maliarsku a sochársku tvorbu prezentoval nielen na Slovensku, ale i v zahraničí – viackrát v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, vo Francúzsku, Poľsku, vo Veľkej Británii a v Čechách.
O tvorbe Ladislava Černého sa dá povedať, že sa vyhýba akýmkoľvek vplyvom a vzorom. Vychádza zo seba v snahe nadviazať kontakt s vnímateľom. Cieľavedome buduje svoj výtvarný program a presviedča nás o neustálom napredovaní, ktoré sa objavuje nielen v kompozíciách, ale predovšetkým v sujetoch a obsahu diela. Diela Ladislava Černého sú prerozprávané príbehy o dnešnom hektickom žití, o človeku dneška…

PhDr. Marta Hučková Mgr.


Ladislav Černý – akademický diplomovaný reštaurátor narodený 2. novembra 1965 v Bratislave
1981–1985 štúdium na SUPŠ v Bratislave odbor úžitková fotografia, propagačná grafika
1985–1986 štúdium na VŠVU Bratislava, odbor reštaurovanie
1987–1991 štúdium na VŠVU v Drážďanoch, Nemecko, odbor reštaurovanie
 


GALÉRIA

 

Maľba

malba2

 

Socha

Objekt


KONTAKT

Tel.:

+421 (0)905 33 14 90

Adresa:

Družstevná 50, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK